Akademie Rio Lipno 2016 - Koridor (08.08.2016) Akademie Rio Lipno 2016 - Koridor (08.08.2016)